Latest News

Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework [in Czech]

May 15, 2024 | Events, Project news

Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P

_____

Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework

25 June, 09.30 – 15.00 CEST

[Training language: Czech]

 

This training session has reached full capacity, and registrations have been closed. Follow our social media channels for the latest updates and information on how to join the next events.

Registrace je již uzavřena z důvodu naplnění kapacity školení. Sledujte naše sociální sítě kde najdete novinky a informace o tom, jak se přihlásit na další podobné akce. Děkujeme a těšíme se brzy na viděnou.

 linkedin" Emoji - Download for free – Iconduck    Twitter Emoji's Icon Designer Portfolio

 

[English below] Toto školení se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získá přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámí se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v jiných evropských institucích zavedeny.

Před samotným školením doporučujeme účastníkům a účastnicím, aby se seznámili s relevantními politikami ve svých institucích.   

Cíle školení:  

 • Porozumět pojmům souvisejícím s genderově podmíněným násilím a pochopit jeho dopad v akademickém prostředí. 
 • Seznámit se s výskytem genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a poukázat na jeho specifické rysy. 
 • Porozumět tzv. modelu 7P projektu UniSAFE (prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politika), který představuje komplexní přístup k řešení genderově podmíněného násilí ve vysokoškolských a výzkumných  institucích. 
 • Získat informace o osvědčených a inspirativních postupech při vytváření a zavádění institucionálních politik za účelem řešení genderově podmíněného násilí, které již některé evropské vysoké školy a výzkumné institutce přijaly, právě za pomoci využití modelu 7P. 

 

Pro koho je školení určeno? 

 • Osobám, které mají v instituci na starosti agendu rovnosti. 
 • Pracovníkům a pracovnicím v oblasti lidských zdrojů. 
 • Týmům pro realizaci plánu genderové rovnosti. 
 • Pracovníkům a pracovnicím v oblasti sociálního bezpečí, kontaktním osobám a ombudsosobám. 
 • Osobám, které jsou odpovědní za agendu řešení genderově podmíněného násilí. 
 • Školitelkám a školitelům na téma genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. 

Školení je určeno především těm, kteří jsou v počáteční fázi vytváření a zavádění opatření pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí.  Vzhledem k omezenému počtu míst budou upřednostněny právě osoby z institucí v počátečních fázích vytváření a zavádění opatření pro řešení genderově podmíněného násilí v rámci jejich instituce. Přednost budou mít také osoby ze zemí účastnících se programu Horizont Evropa, přičemž zvláštní pozornost bude věnována přihlášeným ze zemí s rozšířenou působností, jak je definuje Evropská komise. Děkujeme za pochopení.  

Představení školitelky: 

Mgr. Eva Oliva vystudovala etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především studiem genderových sociálních rolí a konstrukcí maskulinních identit. Pracuje v Národním kontaktním centru – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR jako genderová expertka a lektorka. Ve své práci se zaměřuje na institucionální prevenci a řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a genderové audity ve vysokém školství a výzkumu.

This training [held in Czech] explores the issue of gender-based violence in academia, focusing on UniSAFE’s 7P model: Prevalence, Prevention, Protection, Prosecution, Provision of services, Partnerships, and Policies. Participants will gain insights into the main EU policy frameworks and priorities aimed at addressing gender-based violence in research and academia, getting concrete advice and inspired by inspiring practices already implemented in other institutions across the EU.  

We encourage participants to familiarise themselves with the institutional policies of their organisations/institutions.

Learning objectives:

 • Gain a common understanding of concepts related to gender-based violence and understand its impact in academia.
 • Learn about the prevalence of gender-based violence in the research field and highlight its specific characteristics.
 • Understand the 7 Ps model of UniSAFE (Prevalence, Prevention, Protection, Prosecution, Provision of services, Partnerships and Policies) which represents a holistic approach to address gender-based violence in higher education institutions and research organisations.
 • Get informed about inspiring practices for setting up and implementing institutional policies to address gender-based violence in academia adopted by European and Member States higher education institutions and research organisations within the framework of the 7 Ps.


Who is it for?  

 • Gender equality officers/focal points, equality and/or diversity officers
 • Human resources officers
 • Gender equality plan implementing teams
 • Health and safety officers
 • Head of Departments/Units in charge or involved in gender-based violence
 • Trainers on the topic of gender-based violence in academic settings

The training is addressed to those at the beginning stages of creating and implementing a policy framework to address gender-based violence in academia.  As seats are limited, priority will be given to individuals at the initial stages of developing and implementing policy to address gender-based violence within their institution and correspond to the profile of participants. Preference will be given to individuals from countries participating in Horizon Europe, with special consideration for registrants from ‘Widening countries’ as defined by the European Commission. We kindly ask for your understanding as we strive to include a diverse range of participants.


Introducing the trainer

Mgr. Eva Oliva studied Ethnology at the Faculty of Arts at Charles University. She is mainly engaged in the study of gendered social roles and on the construction of masculine identities. She works at the National Contact Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as a gender expert and lecturer. Her work focuses on the institutional prevention and solution to gender-based violence in academia and gender audits in higher education and research. 

lettre

Subscribe to our newsletter !

Keep up to date with the latest project news, developments, and results.